TAROT (Body, Mind, Heartfulness)

‘Een B(L)IJBEL in beeldentaal met de lessen van het individu naar de heelheid,
als hartbron van het nothing and all’

Het belang van symbolen

Het onbewuste spreekt door middel van symbolen. Symbolen zijn collectieve krachten, de beleving ervan is individueel. Symbolen kun je terugvinden op alle niveaus in de realiteit. De persoonlijke waardering in positief en negatief is het gevolg van de eigen projecties.

Kenmerken binnen symbolen

Binnen symbolen heerst altijd orde: structuren en verbanden maken het gemakkelijker om de levensweg te herkennen. Kijk naar de tarot, zie de getallen en elementen.
Alles verloopt in cyclussen: opbouw/manifestatie in de stof, hoogtepunt, afbraak/innerlijke processen van loslaten, dieptepunt/nieuw leven.
Er is altijd een verhouding tussen hemel en aarde:de boom wortelt in de aarde en groeit naar de hemel, om de eigen dynamiek tussen hemel en aarde te leren kennen.

De Tarot

De sleutel die toegang geeft tot de tarot, is dezelfde sleutel welke toegang geeft tot de diepe kern van het bestaan. Het is de sleutel die gevormd wordt door de kosmische getallen (0 t/m 9) en de vier elementen (vuur, aarde, water en lucht).

De kosmische getallen:

0 =
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =

het Goddelijke, het Al
Actie, vuur, denken
Wijsheid, lichaam
Innerlijke groei
Vorm, structuur
Essentie vanuit je hart
Evenwicht (mannelijk & vrouwelijk)
De keuze vanuit het hart
Acht slaan op
Het licht vinden in jezelf

Alles of niets
Mannelijk, inspiratie
Vrouwelijk, ontvankelijk
De moeder, natuur
De materie, maatschappij, lijf
Er is meer dan alleen vorm
Het mannelijke samen met het vrouwelijke, harmonie, balans
De bemiddelaar
Wat je zaait, oogst je
Als je jezelf kent, dan ben je heel

De vier elementen:

Vuur, Staven, Koningen

Inspiratie, geest, mannelijk, actief. yang, kundalini energie, seks, levenskracht, vitaliteit

Lucht, Zwaarden, Ridders

Denken, verstand, kennis, mannelijk, dualiteit, zweven

Water, Kelken, Bokalen, Koninginnen.

Vrouwelijk, gevoel, emoties, passief, wijsheid, ontvankelijk, beweging

Aarde, pentagrammen, Schildknapen

Vormkracht, geld, gewaarworden, lichaam, materie, structuur en orde

 

De getallen van de kleine arcana

In totaal telt de tarot 78 kaarten en dat wil zeggen: Ik moet acht (8) slaan op de heelheid (7) die ikzelf (1) ben.
Als ik 78 optel krijg ik het getal 15 en dat wil zeggen: Ik (1) moet met mijn essentie (5) leren omgaan. 
Als ik 15 optel krijg ik het getal 6 en dat getal geeft het evenwicht aan tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Harmonie.

Nul

Het Goddelijke Al
Alles of niets

Eén

Ik heb mij afgezonderd van de totaliteit, van God, van de oerkracht. Ik zoek mijn eigen weg en neem zelf het initiatief.
De 1 is het begin, de actie, de AAS.

Twee

Ik ben het onbewuste, passief, wijsheid, ontvankelijkheid, het vrouwelijke, het lichaam, het gevoel, de maan etc.
Ik ben in mijn lichamelijkheid ontvankelijk en verbonden met mijn eigen innerlijke wijsheid.
De 2 is het gevolg, de reaktie.

Drie

Ik ben groei, vreugde, kracht, vernietiging, opbouw, de moeder, in verwachting etc.
In mijn ontvankelijkheid ken ik groei.
De 3 is de groei.

Vier

Ik ben vorm, structuur, orde, regelmaat, de vormgever, de heer van de materie etc.
Ik geef grenzen en bouw aan de wereld.
De 4 is orde en structuur.

Vijf

Ik ben de bemiddelaar, de essentie van 4 elementen, groet etc.
Ik wijs naar de geestelijke en aardse werelden.
De 5 is de essentie.

Zes

Ik ben in evenwicht tussen het vrouwelijke en het mannelijke principe in mijzelf.
Middels mijn vrouwelijke kwaliteiten heb ik contact met mijn gids, engel.
De 6 is harmonie, het evenwicht.

Zeven

Ik heb de keuze om vanuit mijn Hart te kiezen in de polariteit van het dagelijkse leven.
Ik kies vanuit mijn Hart.
De 7 is de keuze vanuit het Hart.

Acht

Ik sla acht op mijzelf en ik besef dat ik vanuit mijn keuze de werkelijkheid en mijn lot bepaal.
Ik schep mijn verleden en mijn toekomst vanuit het NU.
De 8 is acht slaan op.

Negen
Ik vind het licht in mijzelf en ervaar mijzelf als drie-eenheid. Vanuit de waarnemer in mijn Hart kan ik het ‘denken’ (hoofd) en ‘voelen’ (lichaam) gebruiken. Ik ben totaliteit en elke dag is een nieuw begin.
De 9 is het licht vinden in jezelf, totaliteit.

Tien

De 1 en de 0. De denker en het Goddelijke.
Steeds is er een nieuw begin of een einde.
Ik heb een oneindige hoeveelheid mogelijkheden.
Ik ben totaliteit en elke dag is een nieuw begin.

Elf
Page / Aarde: De schildknaap is het aarde element van de elementen. Hij komt zichzelf tegen in zijn lijf. Hij komt zichzelf tegen in zijn driftleven en vrouwelijkheid.
Hij is hij in zijn lijf en in zijn geest, zijn ‘ikken’, het gekkengetal.

Twaalf
Ridder / Lucht: De ridder is het lucht element van de elementen. Hij komt zijn lijf en vrouwlijkheid tegen. Dames gaan voor. Hij herkent dat zijn lichaam een eigen wijsheid heeft. Als hij naar zijn lijf luistert en als hij zichzelf letterlijk en figuurlijk op zijn kop zet, dan ervaart hij een nieuwe wereld.

Dertien
Koningin / Water: De koningin is het water element van de elementen. Als zij zich met groei bezig houdt, dan is dat de dood van haar ego-identificaties.
Door zich niet te identificeren met haar ego, groeit zij!

Veertien
Koning / Vuur: De koning is het vuur element van de elementen.
Hij matigt zich in vorm en structuur, daardoor vindt hij zijn essentie.
Hij vindt structuur door te leven vanuit zijn essentie.

De grote arcana in vogelvlucht

De grote arcana weerspiegelt de weg van de held, de weg van het individu naar de innerlijke bron, het innerlijk koninkrijk Gods, de kwaliteiten van het kind in jezelf: levenskracht, verwondering en gezondheid.
Elke kaart staat voor verschillende mogelijkheden en omstandigheden waarin het ik getest wordt en vorderingen kan maken op het pad van groei of inwijding.

YORT®

Het ego, de denker, geeft aandacht aan het lichaam door middel van masserend bewegen: de innerlijke levenskracht wordt gewekt.

De Dwaas (in ieder van ons!)

Innerlijke behoeften zijn vaak tegengesteld aan de uiterlijke omstandigheden; dit geeft een psychische spanning. Geef je geen gehoor aan je innerlijke stem dan onderdruk je je wezen of je kern waardoor je onder stress komt te staan en de lessen van de Dwaas naar je toetrekt: bijv. een val, een ziekte of een ongeluk.

YORT®
Leef je teveel in je hoofd en geef je niet voldoende aandacht aan het masserend bewegen van je lichaam, dan gaat dit ten koste van de innerlijke levenskracht.

De Magier (in ieder van ons!)

Ik ben een punt van bewustzijn. Ik heb mij afgescheiden van het al. 

Ik ben ego, ik ben die ik ben.

Ik ben mijn creatief denken, ik ben de geest, de man, de mens.

 

De Hoge Priesteres (in ieder van ons!)

Alles wat ik niet ben en niet herken is mijn onbewuste.

Ik ben de vrouw, ontvankelijk, wijsheid, het gevoel, lijf enz.

 

De Keizerin (in ieder van ons!)

Als ik de 2 polen mannelijk en vrouwelijk in mij verbind ontstaat er nieuw leven.

Ik ben het kind in mijzelf.

Ik ben groei.

Hoofdbewustzijn + lichaamsbewustzijn!

 

De Keizer (in ieder van ons!)

Als ik structuur en orde geef aan mijn groei, het kind in mijzelf ontstaan er grenzen.

Ik ben van de aarde en word bepaald door de wetten van de 4 elementen.

Mijn lijf is de creatieve uitdrukking van mijn geest in de stof!

De Hierofant (In ieder van ons!)

Ik herinner mij mijn komaf en

ik wijs naar mijn essentie. 

Mijn hart!! Middenin mijn lijf!!

De Geliefden (in ieder van ons!)

Ik ben in evenwicht als ik het vrouwelijke en het mannelijke in mij verenig.

Wat een rust als het denkego zich overgeeft aan de rust van het lichaamsbewustzijn!

Het kloppend hart!

De Zegewagen (in ieder van ons!)

Ik kies vanuit mijn hart in mijn lijf.

Ik kies door niet te kiezen!

Zo geheel anders  als het bedachte hartelijk zijn.

De Gerechtigheid (in ieder van ons!)

Ik sla acht op mijn lichamelijk welbevinden.

Ik bepaal als gevolg van mijn keuze mijn lot… en dat is gerechtigheid.

Mijn lijf laat mijn rechter zien.

De Kluizenaar (in ieder van ons!)

Ik ben eenzaam en alleen, maar het licht vind ik in mijzelf.

Ik ben heel.

Hoe bijzonder de levenskracht en de wijsheid van mijn lijf.

 

Het Rad van Fortuin (in ieder van ons!)

Ik ben gebonden aan de wetten van de wereld en

ik ervaar cyclisch telkens weer een nieuw begin.

Precies in het midden bevindt zich de openbaring van mij…als zot…god..zelf.

 

De kracht (in ieder van ons!)

Ik kom mezelf tegen.

Ik heel mezelf door ook mijn onbewuste inhouden te accepteren.

Het dierlijke in mij, mijn lichaamsbewustzijn is de basis voor levenskracht.

 

De Gehangene (in ieder van ons!)

Ik bekijk alles van verschillende zijden en bemerk daardoor het licht in mijzelf als ik óók werkelijk op mijn kop kan staan!

Hoe bijzonder die wijsheid, zo dichtbij!

 

De Dood (in ieder van ons!)

Ik weet dat groei gepaard gaat met loslaten van het oude

en dat wordt zichtbaar in een soepel en ontspannen lijf!

 

De Gematigdheid (in ieder van ons!)

Ik leer mijzelf te matigen,

zowel in mijn lijf als in de naar buitengeprojecteerde werkelijkheid!

De Duivel (in ieder van ons!)

Ik besef dat als ik mij onderwerp aan de wet en toch leef vanuit mijn essentie dat ik heel ben en in evenwicht.

De duivel in mij verstart en verstijft mij lijfelijk.

Ik ben dan gekluisterd aan de materie en het zingenot.

De Toren (in ieder van ons!)

Ik weet dat al mijn egobegeertes en al mijn identificaties vals zijn en daardoor kom ik tot inzicht.

Bijzonder de soepelheid van mijn gewrichten en wervelkolom! (of niet!)

De Ster (in ieder van ons!)

Ik weet dat ik het licht kan vinden als ik mij richt naar mijn onbewuste.

Het vrouwelijke, de body, in mij wijst mij de weg.

In mijn kwetsbaarheid heb ik alle macht.

De Maan (in ieder van ons!)

Mijn zintuigen spiegelen mij een werkelijkheid voor.

Ik leer werkelijkheid en illusie te onderscheiden, door terug te gaan in mijn eigen onbewuste,

de oceaan van liefde van lichaamsbewustzijn!

De Zon (in ieder van ons!)

Ik herken de kwaliteiten van het kind in mijzelf dat geaard en gehemeld is.

De Opstanding (in ieder van ons!)

Als de hogepriesteres, mijn lijf,

contact maakt met de essentie van het zijn,

ervaar ik lichaamsgericht opstanding als nothing and all!

De Wereld (in ieder van ons!)

Ik ben samen met het mannelijke en het vrouwelijke in evenwicht, androgyn,

heel en heilig en dans het leven.

 

 

De kaarten van de grote arcana vormen samen een ontwikkelingsweg naar de heelheid van het individu. De cyclus wordt meerdere keren doorlopen op verschillende niveaus. Ontwikkelingen en gebeurtenissen worden door het lot voor iedereen op een eigen unieke manier aangeboden in een altijd doorgaande spiraal.

YORT®

Het denken is van het hoofd, het gevoel is van het lichaam. Het denken heeft de mogelijkheid zich te manifesteren in de buitenwereld en een eigen leven te leiden.

Zijn onze gedachten in harmonie met onze natuur (met ons lijf) dan leven we in heelheid en ervaren we in het lichaam innerlijke rust en vrede.